Windykacja

OFERTA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

OFERTA WINDYKACJI

Kancelaria Prawna AM Lawyers jest podmiotem, który specjalizuje się w odzyskiwaniu należności pieniężnych. Poprzez wyodrębnienie osobnego działu mamy możliwość profesjonalnego oraz skutecznego ściągania długów. Działalność AM Lawyers opiera się na kompleksowym świadczeniu usług, o charakterze windykacyjnym. Poprzez pełen wachlarz możliwości oferowanych naszym Klientom dajemy gwarancje wysokiej skuteczności w odzyskiwaniu zaległych wierzytelności.
Oferowane przez nas usługi PIECZĘĆ PREWENCYJNA, MONITORING oraz same czynności stricte związane z WINDYKACJĄ umożliwiają nam skuteczne działanie na każdym etapie postępowania. Stała współpraca z naszą Kancelarią, daje możliwość kontrolowania Państwa finansów oraz bezpiecznego odzyskiwania zaległych należności. Kancelaria Prawna AM Lawyers specjalizuje się
w odzyskiwaniu należności. Podstawą naszego działania jest pełen profesjonalizm oraz gwarancja bezpieczeństwa finansów naszych Klientów.
Nigdy nie działamy pochopnie, a każda czynność jest konsultowana z naszymi Klientami. Nie możemy dopuścić do sytuacji utraty zaufania do Państwa przez Waszych partnerów biznesowych. Działamy zawsze na tyle delikatnie i elastycznie, by kwestie odzyskiwania zaległych wierzytelności nie miały wpływu na stosunki biznesowe Państwa z Waszymi klientami.
W przedstawianej ofercie omówione zostaną instrumenty prawne, którymi posługujemy się oraz używamy ich celem odzyskiwania zaległych wierzytelności, które dają najwyższą gwarancję odzyskania długów.

PIECZĘĆ PREWENCYJNA

Jedną z najskuteczniejszych metod, a zarazem wymagającą niskich nakładów zapobiegających powstawaniu długów, jest stosowanie pieczęci prewencyjnej przez naszych Klientów. Zalety tego instrumentu, sprowadzają się do jego prostoty oraz niskich kosztów utrzymania.
Pieczęć prewencyjna jest istotnym elementem profilaktyki, skutecznie zapo-biegającym powstawaniu trudnych należności już na początkowym etapie współpracy handlowej Państwa z Waszymi partnerami biznesowymi. Stosowanie pieczęci prewencyjnej powoduje zdyscyplinowanie kontrahentów do terminowego regulowania płatności przez oznaczenie wystawianych dokumentów sprzedaży (faktur, rachunków) oraz dokumentów potwierdzających wierzytelność pieczęcią informującą o przekazaniu sprawy do Kancelarii Prawnej AM Lawyers, profesjonalnie zajmującej się obsługą wierzytelności, w przypadku braku wpłaty w terminie. Poprzez sygnowanie wybranych przez Państwa dokumentów pieczęcią prewencyjną ostrzegacie swoich „potencjalnych dłużników” o mogących wystąpić konsekwencjach z nieterminowego wywiązaniu się z obowiązków płatniczych.

WARUNKI KORZYSTANIA Z PIECZĘCI PREWENCYJNEJ

Sposób korzystania z pieczęci prewencyjnej jest zróżnicowany, co daje Państwu jako naszym Klientom możliwość wyboru. Podstawą do korzystania jest opłata abonamentowa, której wysokość jest uzależniona od okresu i formy podpisanej z nami umowy:

– podstawowa forma to abonament na okres 1 miesiąca w wysokości 50 zł;
– umowa na czas określony od 3 do 12 miesięcy, przy tej opcji pobierana jest jednorazowa opłata, proporcjonalna do okresu korzystania z pieczęci 25 zł za każdy miesiąc;
– bezpłatne korzystanie z pieczęci prewencyjnej w ramach pełnej obsługi Państwa wierzytelności. W tej opcji opłata za pieczęć prewencyjną jest pomijana, a Państwo jako nasi stali klienci mają pełne prawo korzystania z niej na czas nieokreślony.

TREŚĆ PIECZĘCI PREWENCYJNEJ

 

Na specjalne zamówienie istnieje możliwość zastosowania pieczęci w wybranym przez Klienta języku.

MONITORNIG PŁATNOŚCI

Monitoring płatności to skuteczna metoda stałego kontrolowania terminowego rozliczania płatności, która w znacznym stopniu podnosi dyscyplinę płatniczą Państwa klientów. Sposób działania oraz wybór metod jest każdorazowo konsultowany ze zleceniodawcą i dostosowany do jego potrzeb i konkretnych okoliczności.
Monitoring płatności to narzędzie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, które ze względu na masowy charakter prowadzonej działalności, mają problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich klientów. Wprowadzenie monitoringu skutkuje znaczącą poprawą płynności finansowej, wyrobieniem dyscypliny płatniczej u odbiorców oraz obniżeniem kosztów obsługi klientów.
Przyczyny opóźnień lub braku wpłat od Państwa klientów są różne, ale w większości nie są one spowodowane celowym działaniem Państwa klientów, a jedynie koniecznością wyboru, komu w pierwszej kolejności zapłacić. W tym celu niezbędny jest bieżący nadzór nad Państwa klientami, sprawowany przez naszą Kancelarię.

SPOSÓB FUNKCJONOWANIA MONITORINGU PŁATNOŚCI

1. Przed upływem terminu płatności (2-3 dni) poprzez kontakt telefoniczny z Państwa kontrahentem informujemy o zbliżającym się terminie zapłaty. W trakcie rozmowy telefonicznej kontrahent zostaje poinformowany o wystawieniu faktury na określoną kwotę oraz o zbliżającym się terminie. Przypomnienie o terminie płatności ma cel prewencyjny i zapobiega opóźnieniom w regulowaniu należności.
2. W dniu terminu płatności, potwierdzamy dokonanie spłaty zadłużenia zgodnie z ustaleniami z poprzedniej rozmowy, zaś w przypadku braku zapłaty w tym terminie informujemy dłużnika, że wierzytelność ta może stać się przedmiotem odrębnego postępowania. W trakcie rozmowy ustalamy ostateczny termin zapłaty należności, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności, po konsultacji z Państwem podejmujemy dodatkowe czynności polegające na skierowaniu pisemnego wezwania do zapłaty.
3. Podczas ostatniej rozmowy, potwierdzamy dokonanie spłaty zadłużenia, zaś w przypadku jej braku, w bezpośrednim porozumieniu z Państwem podejmujemy decyzję, co do dalszego toku postępowania wobec danej należności.

WARUNKI KORZYSTANIA Z MONITORINGU PŁATNOŚCI

Podobnie jak w przypadku korzystania z pieczęci prewencyjnej, sposób korzystania z monitoringu płatności jest zróżnicowany, co daje Państwu jako naszym Klientom możliwość wyboru spośród naszych usług. Podstawą do korzystania jest opłata, której wysokość jest uzależniona od liczby faktur przedłożonych do monitorowania:

– jeżeli ilość przedłożonych dokumentów nie przekracza 20 faktur cena monitorowanego pakietu wynosi 250zł, każde następne 10 dokumentów zwiększa kwotę o 100 zł
– bezpłatne prowadzenie monitoringu płatności w ramach pełnej obsługi Państwa wierzytelności. W tej opcji opłata za prowadzenie monitoringu jest pomijana, a Państwo jako nasi stali klienci mają pełny pakiet monitoringu płatności.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Kancelaria Prawna AM Lawyers ma pełną możliwość korzystania z instrumentów prawnych prowadzących do skutecznego ściągnięcia oraz wyegzekwowania Państwa wierzytelności.
Państwo jako nasi Klienci za przyjęcie przez Nas zlecenia windykacji należności ponosicie jedynie opłatę w wysokości 150 zł. Naszym wynagrodzeniem za prace, jest określona procentowo prowizja, od ściągniętego długu oraz koszty zastępstwa procesowego zasądzone przez Sąd lub inny organ. W sytuacji nieściągalności długu Kancelaria nie pobiera żadnych opłat dodatkowych od swoich Klientów.
Kancelaria Adwokacka poprzez stworzony zespół doświadczonych prawni-ków, ma możliwość prowadzenia Państwa spraw począwszy od etapu przedsądowego, opierającego się na próbach polubownego rozwiązania sprawy, postępowania sądowego, aż po wspomaganie egzekucji komorniczej. Współpracujemy z licznymi Kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju.
Dajemy gwarancję, że przed sądowym będzie Państwa reprezentował profesjonalny pełnomocnik bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat związanych z występowaniem pełnomocnika procesowego.
W celu skutecznego wyegzekwowania dochodzonej należności i zmobilizowaniu dłużnika do spłaty długu w uzasadnionych przypadkach podejrzenia popełnienia przestępstwa przez dłużnika na szkodę reprezentowanego Klienta, AM Lawyers składa również do organów ścigania zawiadomienia o przestępstwie i czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania przygotowawczego oraz sądowego postępowania karnego.

ETAPY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

1. Windykacja należności na etapie przedsądowym

– ustalenie aktualnego adresu dłużnika oraz składników majątkowych podlegających zabezpieczeniu przy postępowaniu sądowym;
– telefoniczny kontakt z dłużnikiem, prowadzący do zniechęcenia go oraz przekonania o dodatkowych konsekwencjach finansowych wynikających z przedłużania postępowania;
– bezpośredni kontakt z dłużnikiem w jego siedzibie (terenowy)

2. Postępowanie sądowe

– Skierowanie sprawy do postępowania sądowego w jednym z odrębnych trybów (nakazowym, upominawczym, uproszczonym lub zwykłym);
– Uzyskanie tytułu wykonawczego umożliwiającego skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej;

3. Wspomaganie egzekucji komorniczej

– Ustalanie majątku dłużnika na drodze administracyjnej poprzez sprawdzenie rejestru pojazdów, stanu prawnego nieruchomości;
– Skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej, ze wskazaniem majątku dłużnika podlegającego egzekucji;
– Nadzorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego;

WYNAGRODZENIE KANCELARIICESJA WIERZYTELNOŚCI

Cesja zwrotna jest instrumentem prawnym umożliwiającym czasowe przekazanie naszej Kancelarii praw do wierzytelności. Prowadząc działania windykacyjne jako właściciel zawsze wzbudzamy większy respekt u dłużnika doprowadzając do szybkich i wymiernych efektów dla naszego Klienta. W każdym rodzaju postępowania windykacyjnego występujemy jako właściciele wierzytelności, przez co nasi Klienci nie muszą tracić czasu na zajmujące czynności związane z windykacją takie jak uczestnictwo w postępowaniach sądowych. Po pozytywnym zakończeniu windykacji przekazujemy odzyskane pieniądze naszemu Klientowi.

OBSŁUGA PRAWNA

Prowadzenie spraw przez Kancelarię Prawną AM Lawyers daje nam dodatkowe możliwości w sprawach spornych i trudnych albo tych, które z postępowania uproszczonego nakazowego przeszły do trybu zwykłego. Proponujemy w razie konieczności, pełną obsługę prawną zleconych nam spraw, realizowaną przez doświadczonych i skutecznych adwokatów na terenie całego kraju oraz Europy.
Naszym stałym klientom, proponujemy korzystne warunki finansowe i inne ułatwienia, ograniczające Państwa zaangażowanie w sprawę do minimum.
KONTAKT
W powyższej ofercie zostały przedstawione podstawowe instrumenty, którymi posługujemy się celem skutecznej windykacji należności. Dla lepszego zapoznania się z naszymi możliwościami zapraszamy do zamówienia bezpłatnej konsultacji z naszym prawnikiem w miejscu i czasie przez Państwa wskazanym.

[su_divider size=”1″]

Kancelaria Prawna